Projekty

2012r.
Rozpoczęliśmy realizację dwuletnich projektów W KIERUNKU ZATRUDNIENIA" oraz  „NOWY START - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ". w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

2011r.
W okresie od 15.06.2011r. do 15.10.2011r. Samorząd Województwa Mazowieckiego współfinansował realizację zadania publicznego pn. "JESTEM PRZECIW" w obszarze promocja zdrowia i polityka społeczna, Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zadanie 4. Wspieranie i realizacja programów dla ofiar przemocy w rodzinie.
Fras (48) 509 604 113 fras@fras.org.pl